Адвокатура России / Адвокатура Украины / Административное право России и зарубежных стран / Административное право Украины / Административный процесс / Арбитражный процесс / Бюджетная система / Вексельное право / Гражданский процесс / Гражданское право / Гражданское право России / Договорное право / Жилищное право / Земельное право / Конкурсное право / Конституционное право / Корпоративное право / Криминалистика / Криминология / Лесное право / Международное право (шпаргалки) / Международное частное право / Нотариат / Оперативно-розыскная деятельность / Правовая охрана животного мира (контрольные) / Правоведение / Правоохранительные органы / Предпринимательское право / Прокурорский надзор в России / Прокурорский надзор в Украине / Судебная бухгалтерия Украины / Судебная психиатрия / Судебная экспертиза / Теория государства и права / Транспортное право / Трудовое право Украины / Уголовно-исполнительное право / Уголовное право России / Уголовное право Украины / Уголовный процесс / Финансовое право / Хозяйственное право Украины / Экологическое право (курсовые) / Экологическое право (лекции) / Экономические преступления / Юридические лица
<< Предыдушая Следующая >>

18. Поняття та загальна характеристика договору (Д.) купівлі-продажу (к-п). Разновиди Д.к-п


. (гл.54 ст.655-716) Д.к-п належить до найважливіших традиційних Д. у цив. праві, безпосереднім змістом якого є переміщення матеріальних благ у товарній формі. Він є найбільш універсальною формою товарно-грошового обігу. За Д.к-п одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму (ст.655). Правове регулювання Д.к-п здійснюється гл.54 ЦК, ГК, ЗУ "Про захист прав споживачів" та ін. актами цив. законодавства. Мета Д.: перенесення права власності на річ, яка є товаром, покупцеві. Юридичні ознаки Д.: взаємний, консенсуальний або реальний, відплатний. Сторонами Д. є продавець і покупець. Предметом Д. може бути: товар, який є у продавця на момент укладення Д. або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому; майнові права (напр.
зафіксовані у цінних паперах); право вимоги, яке не має особистого характеру (застосовуються положення про відступлення права вимоги, якщо інше не встановлено Д. або законом). До істотних умов цього Д. традиційно відносять умову про ціну. Однак ціна не є істотною умовою, оскільки, якщо її не встановлено в Д., то визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари на момент укладення Д. Форма Д.: усна або письмова. ЦК передбачає такі види Д.к-п: роздрібна купівля-продаж; поставка; контрактація сільськогосподарської продукції; постачання енергетичними та ін. ресурсами через приєднану мережу; міна (бартер). До різновидів Д.к-п застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено Д., законом або не випливає з характеру відносин сторін. Зміст Д. становлять права та обов'язки сторін. см. 19. При цьому відповідному обов'язку продавця кореспондує відповідне право покупця і навпаки.
Основним обов'язком продавця є обов'язок передати товар (з його приналежностями та документами) покупцеві: у встановленій Д. кількості; у погодженому асортименті; у відповідній комплектності та в комплекті товару, якщо це передбачено Д.; вільним від прав третіх; в тарі та (або) в упаковці, якщо інше не встановлено Д. або не випливає із суті. Обов'язок продавця щодо передачі товару покупцеві вважається виконаним у момент: вручення товару покупцеві, якщо Д. встановлено обов'язок продавця доставити товар; надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути передано покупцеві за місцезнаходженням товару. Обов'язки покупця: прийняти товар; сплатити за нього певну грошову суму. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить до покупця з моменту передання йому товару, якщо інше не встановлено Д. або законом (ст.668).
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "18. Поняття та загальна характеристика договору (Д.) купівлі-продажу (к-п). Разновиди Д.к-п"
 1. 24. Посвідчення договорів застави
  Застава — це спосіб забезпечення зобов’язань. Вона виникає внаслідок укладення договору чи на підставі закону. Договір про заставу укладається між кредитором (заставодержателем), з одного боку, та боржником чи його майновим поручителем (заставодавцем), з іншого. На підставі цього договору, за умови невиконання боржником своїх зобов’язань, заставодержатель для задоволення своїх вимог може звернути
 2. 28. Поняття, загальна характеристика договору міни. Бартерна угода.
  Договір міни - найдавніший договір цивільного права, який передував появі договору купівлі-продажу. В сучасному цивільному обігу договір міни має обмежене застосування. Мабуть, єдина причина його існування - це економія часу і засобів в тих випадках, коли наміри сторін продати один товар і купити інший збігаються. За договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов'язується передати другій стороні
 3. 29. Поняття, загальна характеристика та значення договору поставки.
  Поставка належить до найпоширеніших договорів у підприємницькій діяльності. За договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець
 4. 63. Поняття та загальна характеристика договору комісії.
  За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента (ст. 1011 ЦК). Юридичні ознаки договору: взаємний, консенсуальний та відплатиий. Сторонами договору є комітент (особа, яка дає комісійне доручення) і комісіонер (особа, яка приймає комісійне доручення).
 5. Виклик до суду
  — це пропозиція з’явитися в суд. Для осіб, які беруть участь у справі, як правило, явка необов’язкова, а для свідків, перекладачів та експертів — обов’язкова. Виконавче провадження — сукупність дій органів державного виконання і державних виконавців, спрямованих на примусове виконання рішень суду та інших органів, які підлягають примусовому виконанню. Виконавчі документи — письмові, оформлені
 6. 3. Зовнішньоекономічний договір: поняття, види, зміст, форма, порядок укладання, зміни та розірвання.
  Відповідно до статті 1 Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність” зовнішньоекономічний договір (контракт) - це матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності. Суб'єкти, які є сторонами зовнішньоекономічного
 7. 32. Поняття міжнародного договору
  У відповідності зі статтями 2 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року і Віденської конвенції про право договорів між державами і міжнародними організаціями 1986 року: міжнародний договір означає міжнародну угоду, укладену державами й іншими суб'єктами міжнародного права в писемній формі, незалежно від того, чи міститься така угода в одному, двох або декількох пов'язаних між
 8. 2.4. Загальна характеристика Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів
  Правила ІНКОТЕРМС відомі в усьому світі і широко застосовуються в практиці міжнародної торгівлі. ІНКОТЕРМС — скорочення від англ. International commercial terms — міжнародні торгові терміни. Повна назва — Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів. Правила видаються Міжнародною торговою палатою й уперше були опубліковані 1936 року. У дальшому до них уносилися зміни і доповнення 1953,
 9. правове забезпечення окремих видів фінансових послуг
  : 1. Випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків, переказ грошей. Загальні засади функціонування платіжних систем, а також поняття та загальний порядок проведення переказу грошей визначає Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05.04.01. 2. Довірче управління фінансовими активами,
 10. 1. Поняття та ознаки господарського договору. Види господарських договорів.
  Господарський договір, як нормативно-правова категорія, охоплює регулювання господарських зв’язків, які складаються між суб’єктами господарювання, або між суб’єктами господарювання та іншими учасниками відносин у сфері господарювання, впродовж здійснення ними своїх господарських повноважень. Господарські правовідносини, що виникають між суб’єктами господарювання, або між суб’єктами
Портал "Твой Экзамен" © 2014
info@referati.me

Рейтинг@Mail.ru