Адвокатура России / Адвокатура Украины / Административное право России и зарубежных стран / Административное право Украины / Административный процесс / Арбитражный процесс / Бюджетная система / Вексельное право / Гражданский процесс / Гражданское право / Гражданское право России / Договорное право / Жилищное право / Земельное право / Конкурсное право / Конституционное право / Корпоративное право / Криминалистика / Криминология / Лесное право / Международное право (шпаргалки) / Международное частное право / Нотариат / Оперативно-розыскная деятельность / Правовая охрана животного мира (контрольные) / Правоведение / Правоохранительные органы / Предпринимательское право / Прокурорский надзор в России / Прокурорский надзор в Украине / Судебная бухгалтерия Украины / Судебная психиатрия / Судебная экспертиза / Теория государства и права / Транспортное право / Трудовое право Украины / Уголовно-исполнительное право / Уголовное право России / Уголовное право Украины / Уголовный процесс / Финансовое право / Хозяйственное право Украины / Экологическое право (курсовые) / Экологическое право (лекции) / Экономические преступления / Юридические лица
<< Предыдушая Следующая >>

§ 3. Державна реєстрація іноземних інвестицій


Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється відповідно до ст. 395 ГК, Розділу III Закону України «Про режим іноземного інвестування» та Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. № 928і. Проводять таку реєстрацію Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації протягом трьох робочих днів після фактичного внесення інвестицій у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Для цього іноземний інвестор або уповноважена ним в установленому порядку особа (далі — заявник) подає органу державної реєстрації такі документи:

інформаційне повідомлення про внесення іноземної інве стиції у трьох примірниках, заповнене за формою і в порядку згідно з додатками №№ 1 і 2 до цього Положення, з відміткою державної податкової інспекції за місцем здійснення інвес тиції про її фактичне внесення;
документи, що підтверджують форму здійснення іно земної інвестиції (установчі документи, договори (контрак ти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, концесійні догово ри тощо);
документи, що підтверджують вартість іноземної інвес тиції (відповідно до вимог, визначених ст. 2 Закону України «Про режим іноземного інвестування»);
документ, що свідчить про внесення заявником плати за реєстрацію.
Орган державної реєстрації фіксує дату надходження документів у журналі обліку державної реєстрації внесених іноземних інвестицій. Протягом трьох робочих днів починаючи з цієї дати розглядає подані документи і приймає рішення про реєстрацію іноземної інвестиції або про відмову в ній.
Відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій можлива лише у разі, коли здійснення цієї інвестиції суперечить законодавству України або подані документи не відповідають вимогам зазначеного раніше Положення. Відмова з мотивів недоцільності здійснення іноземної інвестиції не допускається.
Відмова у державній реєстрації повинна бути оформлена письмово із зазначенням мотивів і може бути оскаржена у судовому порядку.
За державну реєстрацію іноземної інвестиції справляється плата у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день здійснення реєстрації іноземної інвестиції. Кошти, одержані за реєстрацію іноземної інвестиції, перераховуються у такому порядку: 50% — відповідно до республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських бюджетів, 50% — до Державного бюджету України.
У разі відмови у реєстрації кошти заявникові не повертаються.
ЗПУ України. — 1996. — № 16. — Ст. 439.
- 558 -
- 559 -
36 — 4-2636
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "§ 3. Державна реєстрація іноземних інвестицій"
 1. 42.Правове становище іноземних підприємств та підприємств з іноземними інвестиціями.
  (ст.3 ЗУ„Про госп товариства”) Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації можуть бути засновниками та учасниками господарських товариств нарівні з громадянами та юридичними особами України, крім випадків, встановлених законодавчими актами України. (ст.116 ГК) 1. Підприємство, створене відповідно до вимог ГК, в статутному фонді якого не менш
 2. § 3. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
  Криміналістична характеристика злочинів. Для економіки держави, що розвивається, велику небезпеку становить ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей. Криміногенна обстановка у цій сфері потребує прийняття відповідних заходів
 3. § 3. Правовий режим іноземного інвестування. Інвестування за межі України
  Особливу увагу законодавством приділено інвестуванню, в якому наявний іноземний елемент. У цьому зв’язку ми можемо розглядати два аспекти: іноземне інвестування в Україну та інвестування за межі України. Особливе правове регулювання мають іноземні інвестиції, тобто цінності, що вкладаються іноземними інвесторами (юридичні особи, створені відповідно до законодавства, іншого ніж законодавство
 4. Словник-довідник
  Адміністративно-господарські санкції — заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб’єкта господарювання та ліквідацію його наслідків. Адміністративно-господарський штраф — грошова сума, що сплачується суб’єктом господарювання до відповідного бюджету в разі порушення ним установлених правил здійснення господарської діяльності. Акціонерне
 5. 5. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон: поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон, порядок створення та ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон, управління спеціальними (вільними) економічними зонами.
  Відповідно до статті 1 Закону України „Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” від 19 лютого 1993 р. спеціальна (вільна) економічна зона являє собою частину території України, на якій встановлюються і діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування і дії законодавства України. На території спеціальної (вільної)
 6. Джерела до курсу господарського права України:
  Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. Закон України „Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 р. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 30 червня 1999 р. Закон України „Про захист економічної конкуренції” від 11 січня 2001 р. Закон України „Про антимонопольний комітет України” від 26 листопада 1993 р. Закон України „Про захист
 7. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  Адміністративно-господарські санкції — заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб’єкта господарювання та ліквідацію його наслідків. Акредитив — договір, що містить зобов’язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, зобов’язаний
 8. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  Основна література Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / І. А. Балюк. — К.: КНЕУ, 2002. Господарське законодавство: Практикум. — К.: Юрінком Інтер, 2001. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності: Наук.-практ. посібник / І. М. Грущинський, В. М. Кравчук, Е. П. Погранич- ний. — Львів: Престиж-Інформ, 2000. Жук Л. А. Господарське
 9. § 2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності
  Статтею 5 Закону „Про зовнішньоекономічну діяльність” закріплено вихідне положення, яким необхідно користуватися при визначенні правосуб’єктності учасників зовнішньоекономічної діяльності. Всі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівне право здійснювати будь-які її види, прямо не заборонені законами України, незалежно від форм власності та інших ознак. Суб’єктами зовнішньоекономічної
Портал "Твой Экзамен" © 2014
info@referati.me

Рейтинг@Mail.ru