Адвокатура России / Адвокатура Украины / Административное право России и зарубежных стран / Административное право Украины / Административный процесс / Арбитражный процесс / Бюджетная система / Вексельное право / Гражданский процесс / Гражданское право / Гражданское право России / Договорное право / Жилищное право / Земельное право / Конкурсное право / Конституционное право / Корпоративное право / Криминалистика / Криминология / Лесное право / Международное право (шпаргалки) / Международное частное право / Нотариат / Оперативно-розыскная деятельность / Правовая охрана животного мира (контрольные) / Правоведение / Правоохранительные органы / Предпринимательское право / Прокурорский надзор в России / Прокурорский надзор в Украине / Судебная бухгалтерия Украины / Судебная психиатрия / Судебная экспертиза / Теория государства и права / Транспортное право / Трудовое право Украины / Уголовно-исполнительное право / Уголовное право России / Уголовное право Украины / Уголовный процесс / Финансовое право / Хозяйственное право Украины / Экологическое право (курсовые) / Экологическое право (лекции) / Экономические преступления / Юридические лица
<< Предыдушая Следующая >>

3.2. Особливості ревізії, яка проводиться за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства


Одним із завдань фінансово-економічного контролю і ревізії як форми його здійснення є рішуча боротьба з безгосподарністю, марнотратством, розкраданнями майна під-
221
приемств, з іншими корисливими правопорушеннями. Ревізія має велике значення у діяльності органів внутрішніх справ, і насамперед, апаратів Державної' служби боротьби з економічною злочинністю та слідства. Розкрадання й інші корисливі злочини, що скоюються в галузях економіки, завжди знаходять своє відображення у документах та записах бухгалтерського обліку підприємств. Цей чинник визначає роль документальної ревізії як одного з ефективних інших засобів розкриття таких злочинів. Ефективність ревізії як засобу виявлення корисливих злочинів залежить від реального стану спеціальних захисних функцій бухгалтерського обліку - його спроможності досить повно відображати ознаки скоєних злочинів.
Як свідчить практика, матеріали комплексних ревізій, передані в органи внутрішніх справ, часто стають підставою для порушення кримінальних справ про розкрадання майна підприємства.
Вагоміше значення має ревізія, яка призначається за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства, оскільки вона є методом збору доказів по кримінальній справі. За допомогою такої ревізії не тільки підтверджуються факти зловживань, викриті попередньою ревізією або оперативним шляхом, але й виявляються нові факти розкрадань товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, встановлюються учасники злочинних дій.
Враховуючи те, що майже кожний злочин, пов'язаний із господарською діяльністю, потребує призначення ревізії, оперативні працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю та слідства повинні правильно розуміти суть і особливості ревізії, яка призначається за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства, вміти кваліфіковано організувати її підготовку і проведення і цим самим забезпечувати ефективність і реалізацію усіх можливостей такої перевірки.
Документальна ревізія, яка проводиться за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства, залишаючись методом фінансово-економічного контролю, одночасно відповідно до ст. 66 КПК України є способом збору доказів. Цією статтею передбачено право особи, що проводить дізнання, слідчого, прокурора вимагати від контрольно-ревізійних органів держави, суб'єктів управління та власника проведення ревізії господарської діяльності підприємств, установ, організацій тощо. Крім того, це право працівників міліції закріплено у п. 24 ст. І і Закону України «Про міліцію».
222
Вимога органу дізнання чи слідчого породжує процесуальні правовідносини між дізнавачем і слідчим з одного боку і посадовою особою, яка уповноважена призначити документальну ревізію, з другого. Посадова особа зобов'язана не лише дати відповідне розпорядження щодо призначення ревізії, але й забезпечити її якісне проведення і надати слідчому або дізнавачу акт ревізії. Проведення будь-якої ревізії, включаючи й ревізію за ініціативою правоохоронних органів, регламентується не кримінально-процесуальним законодавством, а Законом України «Про Державну контрольно-ревізійну службу», тобто нормами адміністративного права. При наявності вимоги слідчого або органу дізнання безпосередньою підставою для проведення ревізії є наказ або розпорядження відповідної посадової особи контрольно-ревізійного органу. Таким чином, при проведенні ревізії ревізор виконує службове доручення і повністю підпорядковується не слідчому чи дізнавачу, а особі, яка призначила ревізію. Його права й обов'язки ґрунтуються на нормах адміністративного права. Звідси випливає сутність призначеної за ініціативою правоохоронних органів ревізії, а саме використання існуючого адміністративно-правового інституту в інтересах розслідування кримінальних справ про розкрадання та інші корисливі зловживання.
Ревізія за ініціативою органу дізнання або попереднього слідства може бути проведена за перевірочними матеріалами як до порушення кримінальної справи, так і після її порушення.
За результатами проведення ревізії слідчий чи орган дізнання одержує акт ревізії з доданими до нього документами та іншими матеріалами. Відповідно до ст. 65 КПК України акт ревізії як джерело доказів належить до розряду «інших документів». За допомогою акта ревізії слідчий установлює фактичні дані, які мають значення для справи, і використовує їх для доказу певних обставин. Проведення ревізії на вимогу слідчого визначено процесуальним законодавством як спосіб збору доказів.
Таким чином, докази збирає не ревізор, а слідчий, який за допомогою ревізії отримує матеріали і шляхом їх вивчення установлює фактичні дані про обставини злочину, що мають значення судових доказів. Отже, способом доказів є не проведення ревізії як такої, не дії ревізора, а діяльність слідчого, спрямована на проведення ревізії і використання у процесі розслідування акта ревізії. Матеріали ревізії стають джерелом доказів тоді, коли вони додаються до
223
справи, а фактичні дані про обставини скоєння злочину набувають значення судових доказів лише після того, як слідчий їх установить і використає в процесі доводження.
Ревізія, яка проводиться за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства, має суттєві відмінності від комплексної документальної ревізії (див. таблицю 5).
Таблиця 5
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "3.2. Особливості ревізії, яка проводиться за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства"
 1. ЗМІСТ
  ВСТУП ............................................................................................. З Розділ І. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СУДОВОЇ БУХГАЛТЕРІЇ ТА ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ........... 5 1.1. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії ...................................................................................... 5 1.2. Поняття господарського обліку. Предмет та
 2. 3.4. Судово-бухгалтерська експертиза
  На стадії попереднього слідства та судового розгляду важлива роль належить науковим методам збору доказів. Одним з таких методів, що застосовується у процесі розслідування або судового розгляду справ про розкрадання, інші корисливі господарські злочини, є судово-бухгалтерська експертиза. 247 Судово-бухгалтерська експертиза належить до найпоширеніших видів судових експертиз7 її застосовують при
 3. ДОДАТКИ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ
  Додаток 1 ЗАКОН УКРАЇНИ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні Цей Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Розділ І. Загальні положення Стаття 1. Визначення термінів Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні: активи — ресурси, контрольовані підприємством у результаті
 4. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  Глава 6. Забезпечення прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади — стратегічна • орієнтація розвитку і реформування ад- г міністративного законодавства Той факт, що виконавча влада, у порівнянні із законодавчою та судовою владами, найбільш наближена до забезпечення потреб людини і є тією владою, з якою особа має ті або інші контакти практично повсякденно, вимагає суттєвого
 5. 1.1. Предмет, метод, завдання та структура судової бухгалтерії
  Кардинальні зміни в економіці нашої держави, пов'язані з переходом України до ринку, зміною форм власності, а відтак ускладненнями у правозастосовчій практиці, особливо у боротьбі зі злочинністю у сфері економіки, вимагають від працівників правоохоронних органів глибокого осмислення суті цих явищ і процесів. Для цього необхідно володіти не лише юридичними та спеціально-правовими знаннями, але й
 6. За призначенням бухгалтерські документа поділяються на розпорядчі, виконавчі, комбіновані.
  18 Розпорядчі документи містять у собі накази або завдання на проведення будь-яких господарських операцій. Це, наприклад, чек на одержання готівки з розрахункового рахунку підприємства, доручення на придбання товарно-матеріальних цінностей і т. Ін. Виконавчі документи засвідчують здійснення господарської операції. Крім того, вони є підставою для облікових записів. До виконавчих документів
 7. Відмінність ревізії, яка проводиться за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства, від комплексної ревізії
  Ревізія, яка проводиться за ініціативою органів внутрішніх справ № п/п Комплексна ревізія фінансово-господарської діяльності Визначається як спосіб чбору доказів шляхом використання спеціальних знань з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності. Визначається як метод фінансово-економічного контролю господарської діяльності підприємств, метод управління господарством. 2. Основними
 8. Відмінність судово-бухгалтерської експертизи віл ревізії, яка проводиться за ініціативою органів внутрішніх справ
  Судово-бухгалтерська експертиза № п/п Ревізія, яка проводиться за ініціативою органів дізнання та попереднього слідства Експертиза - це спосіб доведення протиправних дій осіб, що проходять по кримінальній справі, шляхом використання спеціальних знань експерта-бухгалтера. Ревізія — це спосіб збору доказів органом дізнання та слідчим шляхом використання спеціальних знань ревізора. Правовою
 9. Відмінність аудиту від комплексної ревізії
  Комплексна ревізія Аудит - незалежна форма фінансово-економічного контролю, здійснюється н добровільних, договірних засадах між аудитором і під-приємством-замовником. 2. \Комппексна ревізія - форм державного фінансово-економічного контролю. Здійс нюється за планом роботи контрольно-ревізійного op гану держави або власника проводиться за наказом вла сника без погодження з кері вником
 10. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  Поняття та види суб'єктів адміністративного права. Факти, що впливають на копо суб'єктів адміністративного права. Адміністративна право- та дієздатність. Адміністративно-правовий статус громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства. Зміст адміністративно-правового статусу виконавчих органів державної влади. Особливості адміністративно-правового статусу органів місцевого
Портал "Твой Экзамен" © 2014
info@referati.me

Рейтинг@Mail.ru